Ενδυνάμωση των δεσμών των μαθητών με την Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσω ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διατήρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και η ένταξή της στην Εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αναπόσπαστα συστατικά, μιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Η ανάπτυξη κεντρικών πρωτοβουλιών και πρακτικών με σκοπό να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί της Εκπαίδευσης με τα ζητήματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχει γίνει αναγκαιότητα, καθώς από πρόσφατες έρευνες που έγιναν σε Ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει μία κοινή άποψη: η Πολιτιστική Κληρονομιά παίζει καταλυτικό ρόλο στην καθημερινότητα των σχολείων και στην Εκπαίδευση ευρύτερα.

Το i-School συμβάλλει προς αυτόν το σκοπό, αναπτύσσοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ενταχθούν στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα διαμορφωθεί ένα δίκτυο συνεργασίας και συνύπαρξης, μεταξύ σχολείων, Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, Μουσείων και άλλων σχετικών οργανισμών.

Ενδυνάμωση των δεσμών των μαθητών με την Πολιτιστική Κληρονομιά, μέσω ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διατήρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και η ένταξή της στην Εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αναπόσπαστα συστατικά, μιας εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Η ανάπτυξη κεντρικών πρωτοβουλιών και πρακτικών με σκοπό να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί της Εκπαίδευσης με τα ζητήματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχει γίνει αναγκαιότητα, καθώς από πρόσφατες έρευνες που έγιναν σε Ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει μία κοινή άποψη: η Πολιτιστική Κληρονομιά παίζει καταλυτικό ρόλο στην καθημερινότητα των σχολείων και στην Εκπαίδευση ευρύτερα.

Το i-School συμβάλλει προς αυτόν το σκοπό, αναπτύσσοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ενταχθούν στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα διαμορφωθεί ένα δίκτυο συνεργασίας και συνύπαρξης, μεταξύ σχολείων, Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, Μουσείων και άλλων σχετικών οργανισμών.

ΣΤΟΧΟΙ

i-School- goal-progress

Η ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των δασκάλων ως προς την ένταξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην σχολική καθημερινότητα, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψηφιακών εργαλείων.

Παροχή γνώσης και εξοικείωσης, σε δασκάλους και μαθητές, ως προς την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών μεταξύ σχολείων, Πολιτιστικών Ινστιτούτων, καθώς και άλλων σχετικών οργανισμών, με σκοπό την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εντός και εκτός των σχολικών ορίων.

ΣΚΟΠΟΣ

Το έργο i-School στοχεύει στην ενδυνάμωση των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων για την ένταξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω ψηφιακών εργαλείων και πρωτοποριακών μεθόδων.

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ

Ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Toolkit Πολιτιστικής Κληρονομιάς

On-line εκπαιδευτική πλατφόρμα

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ¨H-Guardians¨

NEA